Home » Postgraduaat Fiscale Hogeschool » Praktisch » Betaald Educatief verlof

Betaald Educatief verlof

De opleiding postgraduaat Fiscale Wetenschappen is erkend in het kader van Betaald Educatief Verlof.

De werknemers die aan FHS studeren hebben recht op een studieverlof van 100 uren per jaar, met behoud van hun normale loon.
Deze wet is van toepassing op werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van betaald educatief verlof moet de werknemer ingeschreven zijn als regelmatig student en moet hij ook regelmatig de lessen volgen. Dit betekent dat de student per trimester maximum 1/10 van de duur ervan ongewettigd afwezig mag zijn, zoniet verliest hij het voordeel van betaald educatief verlof voor een periode van zes maanden

Studenten die een beroep wensen te doen op het betaald educatief verlof, worden verzocht dit bij inschrijving mee te delen. Ze ontvangen dan een getuigschrift van regelmatige inschrijving bij het begin van het academiejaar en na het einde van elk trimester een getuigschrift van nauwgezetheid. Als de student deelneemt aan de tweede zittijd wordt een getuigschrift van tweede zittijd uitgereikt. De student moet deze getuigschriften afgeven aan zijn werkgever.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij
het secretariaat van FHS of bij

De dienst Betaald Educatief Verlof
Departement Werk en Sociale Economie
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9u tot 19u)
educatiefverlof@vlaanderen.be