Home » Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk » Opleiding » Europees en Internationaal Fiscaal Recht

Europees en Internationaal Fiscaal Recht

Sessie 1&2.   Algemene principes van Internationaal Fiscaal Recht – Prof. Dr. Bart Peeters, Prof. Dr. Ugent, UA en Université de Liège

                                                              

Deze eerste twee sessies zijn een introductie in het internationaal fiscaal recht, met bijzondere aandacht voor de inkomstenbelastingen. Welke bronnen zijn relevant, waar kunnen ze worden teruggevonden en hoe verhouden ze zich onderling tot elkaar?

Aan de hand van enkele algemene voorbeelden wordt een globale methode aangereikt voor een correcte analyse van een fiscale casus met extraterritoriale aspecten. In het bijzonder wordt tijdens deze sessie stilgestaan bij het belang van het begrip ‘inwoner’, alsook bij het engagement/de verplichting van een woonstaat om dubbele belasting te vermijden.

 

Sessie 3.   Principes van Europees fiscaal recht – Tom Jansen, Adviseur Dienst Internationaal FOD Financiën, Prof. FHS, Lid kernredactie Fiscale Actualiteit

 

Het Europees belastingrecht is niet meer weg te denken uit de fiscale praktijk. In deze sessie worden de belangrijkste fiscale richtlijnen besproken, waaronder de moeder-dochterrichtlijn en de interest-royalty richtlijn. Ook besteden we ruim aandacht aan de impact van de EU-verdragsvrijheden en de arresten van het Hof van Justitie op de toepassing van de Belgische fiscale regelgeving.  Daarnaast wordt ingegaan op een bijzonder actueel thema, met name het verbod van (fiscale) staatssteun  en de daarbij horende vraag of dit verbod de fiscale creativiteit van de lidstaten aan banden legt?

 

Sessie 4.   Internationale ondernemingswinsten – Steven Van Elsuwé, attaché F.O.D. Financiën

                              

Hier gaat de aandacht enerzijds uit naar de vraag welk land er t.a.v. ondernemingswinsten heffingsbevoegd is en anderzijds naar de bepaling van de belastbare basis in een relatie tussen een vaste inrichting en het hoofdhuis d.m.v. de directe of indirecte toerekeningsmethode. Ook de fiscale behandeling van de inkomsten van een commissionair in het internationale handelsverkeer komt aan bod.

 

 Sessie 5.   Beleggingen en roerende inkomsten in Europees en internationaal perspectief – Stijn Vanoppen, Partner EY Tax Consultants, Prof. FHS en gastprofessor KU Leuven

 

Beleggingen en roerende inkomsten uit interesten, royalties en dividenden kunnen hun oorsprong vinden in verschillende landen. Op Europees niveau werden verschillende richtlijnen uitgevaardigd om een soepel verkeer van deze opbrengsten tussen de lidstaten te verzekeren. Ook in de dubbelbelastingverdragen neemt de fiscale behandeling van dividenden, interesten en royalties een prominente plaats in.

 

Sessie 6.   Principes van transfer pricing – Isabel Verlinden, Partner Global Leader Transfer Pricing Services, PricewaterhouseCoopers Tax Consultants, Prof. FHS en gastdocent KU Leuven

 

Ondernemingen die met elkaar verbonden zijn en over de landsgrenzen heen actief zijn, kunnen in de verleiding komen om aan fiscale winstmaximalisatie te doen. Om dit te vermijden hebben de meeste landen een systeem van transfer pricing ingevoerd met als bijzonderste doelstellingen: het vermijden van dubbele belasting en het toewijzen van de rechtmatige belastbare basis aan ieder land.

In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte systemen van transfer pricing en hun toepassingsmogelijkheden.

In deze sessie worden deze internationale regelingen, aan de hand van  praktijkvoorbeelden, ontrafeld.

 

Sessie 7.   Internationale tewerkstelling – Brigitte Lievens, Counsel Tiberghien Advocaten, Prof. FHS

                              

Natuurlijke personen kunnen in internationale context een beroepsinkomen verwerven. Dit kan diverse vormen aannemen naargelang de aard van de tewerkstelling. In deze sessie komt de fiscale behandeling aan bod van de salariëring (lonen en wedden in arbeidsverband), de bestuurdersvergoedingen en inkomsten van sporters.

Tevens wordt kort stilgestaan bij het bijzonder taxatiestelsel voor buitenlandse kaderleden en worden de principes inzake sociale zekerheid i.v.m. grensoverschrijdende arbeid toegelicht.

 

Sessie 8.   Internationale pensioenen – Pieter Gillemon, Director PricewaterhouseCoopers Tax Consultants

                              

Pensioenen kunnen worden opgebouwd en/of uitgekeerd in het buitenland. Afhankelijk van de plaats waar de opbouw van het pensioen geschiedt en waar de uitkering plaatsvindt, zal de belastingheffing verschillen. In deze sessie wordt heel specifiek ingegaan op de relatie tussen Belgische ingezetenen en pensioenen opgebouwd of uitgekeerd in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Sessie 9.   Internationale herstructurering van vennootschappen – Tom Schepens, People support lawyer Tiberghien Advocaten, Advocaat Balie Brussel 

Herstructureringen van vennootschappen over de fiscale landsgrenzen heen vergen een specifieke kennis en aanpak. Zo bestaat binnen de Europese Unie de fusierichtlijn die de fiscale aspecten van grensoverschrijdende reorganisaties van vennootschappen regelt. De focus van deze sessie ligt op de basisprincipes van de Europese fusierichtlijn en de omzetting ervan in de Belgische rechtsorde. Tevens wordt bijzondere aandacht besteed aan de Belgische en Europese fiscale aspecten van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen van vennootschappen.

 

Sessie 10.   Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit – Wim Vermeulen, Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten

                              

In deze sessie wordt onderzocht welk land bevoegd is om inkomsten van een onroerend goed te belasten. Daarbij komt ook de vraag aan bod welk land bevoegd is om een bepaald inkomen als onroerend inkomen te kwalificeren. Het vraagstuk van de Franse Société Civile Immobilière komt hierbij ter sprake. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een arrest kritiek geleverd op de Belgische fiscale wetgeving die van buitenlands onroerend goed de huurwaarde in de belastingheffing betrekt, terwijl deze waarde schril afsteekt tegen het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerend goed. Ook hierop wordt nader ingegaan.

 

 

Sessie 11.  Fiscale aandachtspunten bij grensoverschrijdende internationale fiscale planning  – Prof. Dr. Bart Peeters, Prof. Dr. Ugent, UA en Université de Liège


Verschillende vormen van internationale fiscale planning komen steeds meer onder druk te staan. De Belgische wetgever heeft in het verleden reeds een aantal bepalingen ingevoerd die gericht zijn op het bestrijden van ‘fiscaal misbruik’ in brede zin. Ook op internationaal niveau worden acties ondernomen om zgn. ‘agressieve fiscale planning’ in te dijken, zowel door de EU als de OESO (Base Erosion and Profit Shifting, of BEPS). In deze afsluitende sessie wordt stilgestaan bij de grenzen van internationale fiscale planning in het licht van het voortdurend veranderende nationale en internationale fiscale landschap.