Home » Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk » Opleiding » Grondige studie van de BTW

Grondige studie van de BTW

In deze cursus wordt de belasting over de toegevoegde waarde  grondig en systematisch toegelicht. Bij de cursus hoort een reeks van oefeningen en casussen uit de praktijk om de wettelijke regels goed te kunnen begrijpen en juist toe te passen.

Kort overzicht van de inhoud van de cursus:

1. De werking van het BTW – stelsel en de Europese verankering van de BTW-wetgeving

2. De BTW- belastingplicht en de vrijstellingen: de definitie van een BTW-belastingplichtige met praktische voorbeelden; uitdrukkelijk in de wet vastgelegde vrijstellingen van de BTW-belastingplicht en de praktische gevolgen daarvan

3. BTW en de levering van goederen: welke goederen zijn bedoeld? Wanneer is er sprake van een levering? Waar vindt de levering plaats? En wat is het tijdstip van de levering?

4. BTW en het verrichten van diensten: wat verstaat de BTW-wetgeving onder een belastbare dienst? Waar vindt de dienstprestatie plaats? En op welk tijdstip is BTW verschuldigd op de dienst?

5. BTW, in- en uitvoerverrichtingen? Samenloop van BTW- en douanewetgeving

6. Intracommunautaire leveringen; de BTW en de levering van goederen binnen een Europa zonder grenzen

7. Maatstaf van heffing en tarieven van de BTW; op welke grondslag moet welk tarief worden toegepast?

8. De aftrek van BTW: onder welke voorwaarden mag een BTW-belastingplichtige de BTW, betaald aan een leverancier, van de overheid terugvragen? Praktische uitvoering, beperkingen en uitsluitingen van het recht op aftrek.
9. Herziening van de afgetrokken BTW; recht op teruggaaf van betaalde BTW; verjaring van de rechten van de BTW-belastingplichtige en van de overheid

10. Verplichtingen opgelegd aan BTW-belastingplichtigen: facturerings-, aangifte-, boekhoudverplichtingen

11. Oefeningen en casussen

Gastdocenten: Bart Buelens, Eddy Debruyne, Jurgen Opreel, Stefan Ruysschaert, Pieter Van Hoecke