Home » Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk » Opleiding » Grondige studie van de Fiscale Procedure

Grondige studie van de Fiscale Procedure

MODULE 1:  Procedure inzake inkomstenbelastingen

Sessie 1: Aangifte en controle - Wim Defoor, Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck

In de inkomstenbelastingen start de heffingsprocedure met de indiening van de aangifte, hetzij op papier, hetzij meer en meer elektronisch. Vanaf wanneer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon verplicht om een aangifte in te dienen? En wanneer eindigt de verplichting? Over welke termijn beschikken zij om de aangifte in te dienen? Is verlenging mogelijk?

Een andere belangrijke vraag betreft de juridische waarde van de aangifte zelf en van de verschillende gegevens en verklaringen die erin zijn opgenomen.

Op de indiening van de aangifte volgt de controle ervan. Die kan summier of uitgebreid zijn. Op welke wijze kan en mag de fiscale administratie de juistheid van de aangifte nagaan? Waar moet de controle van de aangifte plaatsvinden? Hoe gebeurt de controle van een digitale boekhouding? Mag de belastingadministratie de bedrijfslokalen inspecteren? Welke vragen mag de fiscus stellen aan klanten, leveranciers en financiële instellingen?

En over hoeveel tijd beschikt de administratie om haar controles uit te voeren?

 

Sessie 2 : Aanslagprocedure - Jo Roseleth, Advocaat-vennoot Sherpa Law, Docent Odisee

Na de indiening en de controle van de aangifte wordt de verschuldigde belasting vastgesteld. De belasting wordt gevestigd en wordt ingekohierd. Wat is het kohier? En binnen welke termijn moet de belasting gevestigd zijn?

De wet maakt een onderscheid tussen de gewone aanslagtermijn (voor correct ingediende aangiften), verlengde en buitengewone aanslagtermijnen (indien de belastingplichtige zijn wettelijke aangifteverplichting niet heeft nageleefd).

Als de administratie wijzigingen wenst aan te brengen aan een ingediende aangifte, moet zij zich houden aan de wettelijk voorgeschreven wijzigingsprocedure. Belastingplichtigen die geen aangifte indienen of niet meewerken aan de controle ervan, kunnen geconfronteerd worden met een aanslag van ambtswege.

 

De rechten en de verplichtingen van alle partijen die bij de aanslagprocedure betrokken zijn worden in deze sessie besproken. Als de administratie bij de vestiging in de fout is gegaan, krijgt zij soms een herkansing en kan zij een nieuwe of subsidiaire aanslag vestigen. Toepassingsvoorwaarden en gevolgen komen aan bod.

Sessie 3 : Bewijs van de belastingschuld - Joke Vanden branden, Advocaat Elegis Advocaten, Prof. FHS

Fundamentele regel is dat de fiscale administratie moet bewijzen welke belasting door welke belastingplichtige verschuldigd is. Over de gewone en de bijzondere bewijsmiddelen waarvan de administratie mag gebruik maken bestaat veel rechtspraak. Bijzondere bewijsmiddelen in dit verband zijn: de vergelijking met andere belastingplichtigen en de vaststelling van het belastbaar inkomen op grond van de levensstijl van de belastingplichtige (indiciaire taxatie).

In deze sessie wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het recht van de administratie om aan de hand van de antimisbruikbepaling ten strijde te trekken tegen acties van de belastingplichtige die gericht zijn op het ontwijken van belastingen.

Sessie 4: Bezwaar en ontheffingsprocedure - Méhdi Zagheden, Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS

Wie vaststelt dat de belasting niet overeenkomstig de wettelijke regels is gevestigd, niet akkoord gaat met de gevorderde belasting of vaststelt dat vergissingen zijn begaan, kan tegen de ingekohierde belasting bezwaar indienen.

In deze sessie wordt ingegaan op de vraag wie dat bezwaar kan indienen, wat de inhoud daarvan moet zijn, binnen welke termijn het bezwaar moet ingediend zijn en op welk adres. Daarna wordt uitgelegd welke weg het bezwaar vervolgens aflegt vooraleer een administratieve beslissing wordt genomen. Stilgestaan wordt ook bij de vraag wat de waarde is van deze beslissing?

Om sommige fouten of vergissingen recht te zetten geeft de wetgeving meer tijd via de procedure van de ambtshalve ontheffing; de vergissingen kunnen door de administratie zelf worden rechtgezet of door de belastingplichtige gesignaleerd worden.

Als over het bezwaar of de vraag van de belastingplichtige negatief beslist wordt, of als de administratie te lang wacht met haar beslissing, kan het fiscaal dossier aan de rechter worden voorgelegd. In deze sessie worden de principes van de gerechtelijke procedure voorgesteld.


Sessie 5: Invordering van de inkomstenbelastingen - Mark Delanote, Advocaat-vennoot Bloom Law, Prof. Dr. VUB en UGent

Eens de verschuldigde belasting definitief vaststaat, moet ze betaald worden. Over hoeveel tijd beschikt de belastingplichtige daarvoor? En wie is verantwoordelijk voor de betaling als het gaat om een belasting verschuldigd door een gehuwd koppel? Of door een vennootschap? Of een VZW?

Kan een belastingplichtige uitstel van betaling vragen? Wat zijn de gevolgen van het niet tijdig betalen van de belasting? Hoe worden nalatigheidsinteresten berekend?

Welke rechten kent de wet de administratie toe om de betaling van de belasting te verzekeren? Welke bewarende maatregelen kan zij nemen en wanneer? En wanneer kan zij beslissen tot gedwongen uitvoering van de betaling en beslag leggen op de goederen van de belastingplichtige.

In deze sessie past ook een uiteenzetting over de verjaring van de belastingschuld en de mogelijkheid om de verjaring te schorsen en te stuiten.

 

MODULE 2: Procedure inzake BTW - Wim Panis, Advocaat-vennoot Stibbe

Alle facetten van de BTW-procedure worden behandeld, te beginnen met de controlemaatregelen bij de BTW-belastingplichtige, maar ook bij derden en het visitatierecht. Daarnaast wordt nagegaan welke bewijsmiddelen de BTW-wetgeving de administratie ter beschikking stelt, inclusief de bijzondere bewijsmiddelen i.v.m. de BTW op onroerend goed. Verder volgen de rechtzettingsprocedure, met de correctie-opgave en het proces-verbaal en het recht van de administratie om een aanslag van ambtswege te vestigen.

 

De wettelijke maatregelen om de invordering van de BTW veilig te stellen worden niet vergeten: het dwangbevel, de opening van een bijzondere rekening, de inhouding van het creditsaldo en andere waarborgen waarover de BTW-administratie beschikt.

 

Een bijzondere plaats krijgen de verjaringstermijnen in de BTW-wetgeving, zowel wat betreft de controle, de invordering en de teruggaaf.

 

MODULE 3:  Procedure inzake registratie- en successierechten - Jos Ruysseveldt, Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS

Nu vanaf 1 januari 2015 het Vlaamse Gewest zal instaan voor de dienst van de registratie- en successiebelasting, is het van belang om een gestructureerd overzicht te krijgen van de vernieuwde procedure.

 

In deze sessie wordt aandacht besteed aan:

-    de aangifteverplichtingen inzake successierechten en de controlerechten van de administratie;

-    de bevoegde controle-ambtenaar of dienst;

-    de bewijsmiddelen waarvan de administratie kan gebruik maken;

-    de verjaringstermijnen inzake registratie- en successierechten;

-    de waarborgen van de Schatkist.

 

 

MODULE 4:  Fiscaal Strafrecht

Deel 1: Algemeen deel -  Johan Speecke, Advocaat-vennoot Laga, Prof. FHS

Doelstelling van het algemeen deel is de betekenis toe te lichten van een aantal basisbegrippen uit het fiscaal strafrecht. Strafrechtelijke sancties zijn wettelijk voorzien indien iemand heeft gehandeld met bedrieglijk inzicht, met het oogmerk om de Schatkist te schaden. Aan deze voorwaarde is voldaan in geval van fraude. Maar wanneer is er nu precies sprake van fraude? En waar ligt de grens met belastingvermijding? Daarop  wordt in deze sessie ingegaan. Andere topics zijn: principes van opsporing en gerechtelijk onderzoek in geval van fraude, samenwerking tussen parket en fiscale administratie, het verbod van dubbele sanctionering met administratieve en strafrechtelijke sancties, enz.

 

Deel 2: Bijzonder deel, Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Bespreking van enkele capita selecta uit het fiscaal strafrecht, zoals:

-    het zwijgrecht van de belastingplichtige in fiscale (straf)zaken; vanaf wanneer wordt een fiscaal     dossier een fiscaal strafdossier?

-    de mogelijkheid om een minnelijke regeling te treffen (wanneer en onder welke voorwaarden?);

-    het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs;

-    de preventieve en de repressieve anti-witwaswetgeving.

 


MODULE 5 : Procedures tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen - Geert Callaert, Collegellid Fiscale bemiddelingsdienst, Luc Saliën, Collegelid Dienst Voorafgaande beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS

 

De overheid heeft zelf twee diensten in het leven geroepen die een fiscaal geschil kunnen vermijden (Dienst Voorafgaande beslissingen) of kunnen verkorten (Bemiddelingsdienst). Twee topambtenaren lichten de werking van deze beide diensten toe.

 

Fiscale bemiddelingsdienst: wanneer kan deze dienst optreden? Voor welke belasting? Hoe moet een aanvraag ingediend worden? Wat volgt er na de aanvraag?

 

Dienst Voorafgaande beslissingen: bevoegdheid van de dienst? Hoe een aanvraag indienen? De informele pre-ruling procedure. De juridische waarde van een ruling.