Aanslag geheime commissielonen anno 2020: stand van zaken - E-SEMINARIE

Via de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd tot 103 %, en in bepaalde gevallen zelfs tot 51,5%. Hiermee gaf de wetgever aan dat de aanslag slechts een vergoedend en dus geen strafkarakter heeft. Wettelijk werd er voorzien in twee ontsnappingsroutes. Deze hebben in het verleden al meermaals ter discussie gestaan. Begin dit jaar heeft het Hof van Cassatie nog uitspraak gedaan over de mogelijkheid of de fiscus de aanslag “nieuwe stijl” kan toepassen op een tijdig geïdentificeerde genieter van een oud hangend geschil.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten komt aan bod. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. Eind 2018 besliste het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van de verdoken meerwinsten van de tweede ontsnappingsroute geen schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uitmaakt. In 2019 heeft het Grondwettelijk Hof nogmaals de toepassing van de nieuwe regels verduidelijkt.

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting zal een impact hebben op de aanslag geheime commissielonen. Zo is de aanslag met ingang van 1 januari 2020 niet langer aftrekbaar als beroepskost. Daar het tarief werd verlaagd naar 103%, is het volgens de wetgever niet onlogisch dat de belastingplichtige een extra inspanning levert om haar fiscale verplichtingen na te leven. Om problemen in de praktijk te voorkomen, lijst, mr. Alain Claes deze fiscale verplichtingen nog eens voor u op.

Een tweede gevolg van de hervorming is de afschaffing van het 50% tarief in het geval van een vrijwillige opname van zwarte verkopen in de boekhouding.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken in de rechtspraak, rechtsleer en beslissingen van de dienst voorafgaande beslissingen.

Advocaat-vennoot Sherpa Law
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

di 9/06 - do 24/12/2020 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.