De mobilisatie van vrijgestelde reserves: tijdelijk gunstregime - E-SEMINARIE

Voor de aanslagjaren 2008 tot 2010 was het mogelijk om bepaalde vrijgestelde reserves die aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde waren onderworpen, op te nemen aan een verlaagd belastingtarief. Via de Wet tot hervorming van de Vennootschapsbelasting werd tijdelijk weer voorzien in een gunstig afzonderlijk belastingtarief voor de mobilisatie van vrijgestelde reserves. Op deze manier hoopt de wetgever de ondernemers aan te moedigen om bepaalde vrijgestelde reserves op te nemen tegen een voordeliger belastingtarief. Het betreft een maatregel die enkel van toepassing is op de aanslagjaren 2021 en 2022. 

Op 19 maart 2019 werd er een circulaire gepubliceerd waarin de spelregels werden verduidelijkt. Eind december 2019 werd een parlementaire vraag gesteld aan de minister van Financiën waarin werd gevraagd om te bevestigen of ook de aantasting van de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden (op basis van artikel 36 WIB64, zowel aanslagjaar 1990 als vroegere jaren) kan genieten van de maatregel opgenomen in artikel 519ter WIB92, m.n. de mobilisatie van reserves. 

Tijdens dit seminarie worden de voor- en nadelen aan elkaar afgetoetst. Daarbij komen volgende vragen o.a. aan bod: 

 • Welke vrijgestelde reserves komen aan bod? 
 • Welke vrijgestelde reserves zijn uitgesloten? 
 • Het afzonderlijk belastingtarief voor de mobilisatie van reserves bedraagt 15%. In welke gevallen kan dit verlaagd worden tot 10%? 
 • Moet de belastingplichtige investeren in nieuwe activa?
 • Is er een minimum houdperiode voor de investeringsactiva?
 • Komen activa die verworven zijn bij een reorganisatie in aanmerking als investering? 
 • Welke impact heeft een fusie op de belastingvrije reserves?
 • Wat is de belastbare opneming?
 • Welke impact heeft de mobilisatie van reserves op ander fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld de interestaftrekbeperking, het fiscaal consolidatiestelsel, de wederopbouwreserve…? 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal worden aangetoond in welke gevallen het voordelig is om vrijgestelde reserves uit te keren. 
 

Corporate and International Tax manager - EY Tax Consultants
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

di 23/02/2021 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 25/02/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib