Kan de fiscus zich tegen mij keren als (mede)schuldenaar? - E-SEMINARIE

De belastingschuldige is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van de fiscale wetgeving gehouden is tot de betaling van een belasting. Dit kan de belastingplichtige zelf zijn maar ook derden, bijvoorbeeld de bestuurders van een vennootschap,  de algemene rechtsopvolgers van een overleden belastingplichtige, de vereffenaar van een ontbonden vennootschap, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, veroordeelde mededaders, de overnemer  van een handelszaak, etc.

Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de regelgeving van het nieuwe Wetboek van invordering, dat van kracht werd op 1 januari 2020. Logischerwijs zal ook de nodige aandacht geschonken worden aan de omvangrijke circulaire die de Administratie in september 2020 omtrent dit nieuwe Wetboek gepubliceerd heeft.

Vanuit een doorgedreven harmoniseringsgedachte, wordt voortaan nog slechts een onderscheid gemaakt tussen de ‘personen’ die kwalificeren als ‘schuldenaren’ enerzijds en de ‘personen’ die kwalificeren als ‘mede-schuldenaren’ anderzijds.

De klaarblijkelijke bedoeling bestond erin om beide categorieën  -die niet altijd op alle fronten ‘gelijk’ zijn -  toch zoveel als mogelijk met elkaar te assimileren. 

Dit heeft ongetwijfeld een aantal positieve gevolgen, zoals bv. de expliciete verankering van het bezwaarrecht. Aan de andere kant leidt dit ook wel tot een toch niet onaanzienlijke verzwaring van de rechtspositie van een aantal mede-schuldenaren.

Tijd dus om dit alles nog eens duidelijkheid in kaart te brengen.
 

Advocaat Elegis Advocaten, Prof. FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

vr 26/02/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 1/03 - ma 3/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.