Nieuw regime voor buitenlandse kaderleden grondig hervormd vanaf 1 januari 2022 - E-SEMINARIE

Nieuwe wettelijke regeling vanaf 1 januari 2022!

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden, dat zijn oorsprong vindt in een administratieve circulaire van 8 augustus 1983, afgeschaft en vervangen door een nieuwe wettelijke regeling voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers. De betrokkenen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een (niet-belastbare) vergoeding voor bepaalde kosten eigen aan de werkgever ontvangen die forfaitair wordt vastgesteld op 30 % van hun bezoldiging met een maximum van 90.000 EUR per jaar.

In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de begunstigden van het nieuwe stelsel. In de eerste plaats zijn dat de ingekomen belastingplichtigen, zijnde werknemers en bedrijfsleiders die vanuit het buitenland in België komen werken. Zij krijgen toegang tot het stelsel mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden betreffen in de eerste plaats de werkgevers of vennootschappen bij wie de ingekomen belastingplichtigen in dienst zijn. Daarnaast hebben de voorwaarden ook betrekking op de periode van 60 maanden die aan de indiensttreding in België voorafgaat en op de (minimum)bezoldiging die de betrokken werknemer of bedrijfsleider ontvangt voor de in België geleverde prestaties. Al deze voorwaarden worden in het seminarie van naderbij bekeken. Vervolgens wordt stilgestaan bij de kosten eigen aan de werkgever die belastingvrij kunnen worden terugbetaald. De 30 %-regeling voor terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de detachering of de tewerkstelling in België wordt bestudeerd, net als de overige categorieën van uitgaven die de werkgever of vennootschap ten laste neemt en eveneens aanvaard worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Ook wordt stilgestaan bij de maximale toepassingsperiode van het nieuwe stelsel en bij de voorwaarden waaronder een verandering van werkgever een verdere toepassing van het stelsel niet in de weg staan.

In een tweede luik van het seminarie wordt aandacht besteed aan de ingekomen onderzoekers en aan de voorwaarden waaronder zij van het nieuwe stelsel kunnen genieten.

Er zal ook aandacht besteed worden aan de overgangsmaatregelen en administratieve formaliteiten.

Tenslotte worden de voordelen en nadelen van de nieuwe wettelijke regeling naast elkaar gezet en vergeleken met het afgeschafte aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden.

Partner KPMG Tax and Legal Adviser
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 24/02/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 28/02/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib