Nieuwigheden inzake successie/registratierechten - E-SEMINARIE

De successie- en registratierechten zijn de afgelopen periode aan tal van nieuwigheden onderhevig geweest. Hoog tijd dus voor een update.

In de eerste plaats was er federale wetgeving omtrent de wijze van aanbieding ter registratie van onderhandse huurcontracten (wet van 11 juni 2020) en de administratieve commentaar op de nieuwe regelgeving.

Ook was er het Vlaams decreet van 26 juni 2020 dat de domicilietermijn bij aankoop van een woning verlengde en tevens een uitbreiding van het (verlaagd) tarief voorzag bij de aankoop van een woning bij ingrijpende energetische renovatie

Wat is het standpunt van de Vlaamse belastingadministratie bij de uittreding van een vennoot uit de vennootschap en hem een onroerend goed wordt toebedeeld?

In het successierecht gelden voortaan twee voorafgaande controleschattingen, nl. de zgn. ‘aanvraag bindende schatting’ en tegenover de ‘experten-schatting’, met elk zijn eigen gevolgen. Deze twee naaste elkaar bestaande procedures worden één voor één toegelicht en met elkaar vergeleken.

In dit verband zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van een verkoop van een geschat onroerend goed kort na het overlijden, hetzij voor een hogere, hetzij voor een lagere prijs.

Wat is het standpunt van de Vlaamse belastingadministratie bij het overlijden van een verkoper of koper voordat de notariële aankoopakte wordt ondertekend en of er al dan niet eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

De Vlaamse decreetgever heeft recent een nieuw decreet afgekondigd dat de erf- en schenkbelasting moderniseert door het tarief voor legaten/schenkingen aan goede doelen te verlagen naar 0 % en komaf te maken met de mogelijkheid om via een duolegaat aan fiscale optimalisatie te doen. Verder komt er in Vlaanderen een zgn. “beste vriendenerfenis”: burgers krijgen de mogelijkheid om een gedeelte van hun erfenis aan een gunstig tarief na te laten aan een of meer goede vrienden of aan familieleden in de zijlijn (bijvoorbeeld broers, zussen, nonkels, tantes).

Verder is er de recent door de federale bijzondere wet ingevoerde registratieplicht voor in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner.

Vermeldenswaard zijn eveneens de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de gesplitste aankoop. In de eerste plaats is er de nieuwe versie van de administratieve commentaar die toepasselijk is op alle rechtshandelingen in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedaan vanaf 1 augustus 2020. In het Vlaams Gewest is er een nieuw standpunt van Vlabel dat van toepassing is voor gesplitste aankopen vanaf 14 oktober 2020. Een nieuw Vlabel standpunt is er ook omtrent het lot van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst. De inwerkingtreding van dit nieuwe standpunt is al noemenswaard op zich.

Aan bod komen ook enkele opmerkelijke arresten die de afgelopen periode zijn uitgesproken. Zo bijvoorbeeld omtrent de vraag of een asymmetische uitbreng uit de huwelijksgemeenschap bij leven fiscaal misbruik uitmaakt, omtrent de rechtsgeldigheid van een schenking van aandelen op naam via een loutere inschrijving in/wijziging van het aandelenregister, omtrent de oprichting van een vennootschap met inbreng vastgoed, gevolgd door een schenking van aandelen al dan niet fiscaal misbruik impliceert.

Daarnaast worden er ook enkele interessante ontwikkelingen in bepaalde genomen voorafgaande beslissingen onder de loep genomen, zoals: het verblijvingsbeding van onverdeelde goederen voor echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, of het sluiten van een aanwascontract na wijziging van het huwelijkscontract in stelsel van zuivere scheiding goederen.

Tot slot zal aandacht worden besteed aan een zeer recent standpunt van Vlabel over de toepassing van de gunstregeling voor de vererving van familiale aandelen als het gaat om aandelen waarop het nieuwe principe “titre et finance” uit het huwelijksvermogensrecht van toepassing is.
 

Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Adviseur bij de Vlaamse Belastingdienst, Leidinggevende van de kenniscel van de Vlaamse Belastingdienst
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 11/05/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 13/05/2021 | 00:00 - di 31/12/2030 | 22:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib