Praktijkdag btw - E-SEMINARIE

Aan de hand van deze praktijkdag wil de Fiscale Hogeschool u de voornaamste nieuwigheden op btw-vlak toelichtingen van enkele specifieke onderwerpen.

Tijdens deze praktijkdag worden 10 verschillende btw-thema’s behandeld. Elke sessie of thema overloopt de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. Doel van dit seminarie is u op praktijkgerichte wijze een overzicht te geven van de nieuwigheden.
De sessies duren telkens 1u30.

Overzicht van de praktijkdag :

1. Btw-belaste huur en praktische implicaties (Danny Stas)
De optieregeling voor btw-belaste verhuur is per 1 januari 2019 officieel in werking getreden doch zal, gezien de bijzondere toepassingsvoorwaarden, pas echt van start gaan in 2020. Met de recente publicatie van de formele regels terzake de verklaring om de verhuur aan btw te onderwerpen zijn nu ook de vereiste administratieve formaliteiten duidelijk. Of toch niet? Tijdens de praktijkdag bespreken we de meest voorkomende situaties en geven we praktische tips om ongelukken te vermijden.


2. Btw-correcties (onttrekkingen, met diensten gelijkgestelde handelingen en herzieningen) (Evy Van Dijck)
Hoewel het recht op btw-aftrek onmiddellijk en voor het geheel kan worden uitgeoefend, betekent dit geenszins dat dit definitief verworven is. Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een correctie, dewelke via een onttrekking of een herziening zal moeten gebeuren. Aan de hand van een aantal praktische cases worden deze correctiemechanismen in deze sessie verduidelijkt met daarbij bijzondere aandacht voor een aantal specifieke gevallen, zoals o.m. de herziening bij optionele btw-verhuur, eigen werken in onroerende staat,…


3. Digitale economie - Nieuwe reglementering diensten en afstandsverkopen van goederen (E-commerce): risico's ontrafeld (Ivan Massin)
In principe zouden op 1 januari 2021* nieuwe btw-regels van toepassing worden voor de internationale en Europese e-commerce van goederen. Deze nieuwe regeling komt naast de bestaande regels voor diensten die ‘langs elektronische weg’ worden verricht.
De nieuwe regels zullen het bestaande stelsel van ‘verkopen op afstand’ grondig wijzigen. Bovendien wordt een totaal nieuwe regeling van kracht voor de invoer van goederen die via een webshop worden verkocht. Opvallend is dat het ‘platform’ waarlangs de verkoop is gerealiseerd, mee kan worden betrokken in de voldoening van de btw op de verkoop.
Tijdens de sessie zal in detail worden ingegaan op de nieuwe regels. Tegelijk zal ook aandacht worden besteed aan specifieke aandachtspunten (o.m. wie is de koper?, wat met een verzending vanuit een buitenlandse voorraad?, …) en zal worden nagegaan op welke punten er mogelijks problemen kunnen ontstaan voor de betrokken marktdeelnemers, zowel voor de verkopers als voor de ‘platformen’.

4. Evenementen, kosten voor onthaal en publiciteitskosten (Jurgen Opreel)
Toen de fiscus zich in 2015 aansloot bij de Cassatierechtspraak en btw-aftrek toestond op cateringkosten bij publicitaire evenementen, dachten veel ondernemingen dat er bij controles geen discussies meer zouden zijn over de btw-aftrek op publicitaire kosten. Maar niets is minder waar. Zowel de fiscus als de rechtbanken blijven van de btw-plichtige het bewijs vragen van het publicitaire karakter. Is een verklaring dat het de bedoeling was om de omzet te bevorderen hiervoor voldoende? Of moet de omzet effectief gestegen zijn om van publicitaire kosten te kunnen spreken? Kan een etentje in een tweesterrenrestaurant een publicitaire kost zijn? Of zijn dergelijke uitgaven overdreven?
Zowel deze als andere btw-aspecten inzake het organiseren van evenementen voor zakenrelaties (al of niet met publicitair doel) komen in deze sessie aan bod. U krijgt een overzicht van de bestaande regels, de standpunten van de fiscus, de rechtspraak en de praktijkervaringen uit dossiers.

5. De commissionairsstructuur in perspectief: de impact van recente rechtspraak en beschouwingen omtrent de notie vaste inrichting (Bart Buelens)
Doorrekening van kosten en btw. Het is een klassieker. De basisvraag is of de commissionairfictie moet worden toegepast of niet. Er zijn echter een aantal recente evoluties. Denken we maar aan de rechtspraak over verdoken doorrekeningen, het doorrekenen van kosten buiten de werkingssfeer van de btw, enz. Ook blijkt het Hof van Justitie in een aantal gevallen doorrekeningen simpelweg te negeren. Bovendien rijst de vraag welke substantie bepaalde doorrekeningen een onderneming kunnen geven in het buitenland. Kan men in dergelijke gevallen spreken van een vaste inrichting? En creëert de aanwezigheid van een commissionair mogelijks een vaste inrichting van de principaal voor btw-doeleinden? Kortom, tijdens deze uiteenzetting bekijken we de commissionairfictie vanuit een ander perspectief.”

6. Btw-vrijstellingen: btw-aandachtspunten en veelvoorkomende problemen (Stefan Ruysschaert)
"De eigenlijke vrijstellingen vormen een uitzondering op de regel dat goederen en diensten die tegen betaling worden verricht door een btw-belastingplichtige in principe met btw worden belast. De relevante vraag voor de praktijk is dan ook wat de reikwijdte is van deze vrijstellingen."

7. Overzicht van de voornaamste Europese nieuwigheden, Quick Fixes (Pieter Van Hoecke)
Op 1 januari 2020 zijn de EU regels met betrekking tot grensoverschrijdende transacties gewijzigd. Met de implementatie van 4 zogenaamde “Quick Fixes” wenst de Europese Commissie de Europese btw-regels inzake intracommunautair handel te vereenvoudigen en te harmoniseren en dit voor de volledige EU. 

In dit webinar krijgt u een overzicht van de theoretische regels en worden deze ook steeds toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vragen die onder meer zullen worden beantwoord zijn:

 • Wat zijn de 4 “Quick Fixes” en welke problemen inzake btw trachten ze op te lossen?
 • Wat zijn de risico’s en opportuniteiten verbonden aan deze “Quick Fixes”?
 • Zijn deze “Quick Fixes” echte vereenvoudigingen, of niet? Bieden ze een praktische oplossing voor veelvoorkomende btw-problemen?
 • Hoe moeten deze maatregelen worden geïmplementeerd in de praktijk, en met welke problemen kunnen bedrijven geconfronteerd worden bij de toepassing hiervan?

8. De btw-verleggingsregeling en de bijzondere btw-aangifte (Rob Van den Plas)
Gedurende deze webcast zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden en gestructureerd wegwijs gemaakt worden in de diverse gevallen waarin de btw-verlegd moet worden via de bijzondere btw-aangifte. Tevens zullen voorbeelden gegeven worden van andere situaties waar de verlegging via de gewone btw-aangifte moet gedaan worden. 
Volgende praktijkvoorbeelden zullen o.a. aan bod komen:

 • een buitenlandse firma in sanitaire installaties doet werken voor een Belgisch woonzorgcentrum.
 • een Belgische aannemingsfirma renoveert een deel van een ziekenhuis
 • een Belgisch verzekeringsagentschap koopt beveiligingssoftware aan bij een Nederlandse firma.
 • een Nederlands groenbedrijf doet het groenonderhoud voor een Belgische grensgemeente
 • deze Belgische grensgemeente doet beroep op een Nederlandse tuinarchitect voor het ontwerp van een inrichting van een park
 • een Belgische vrijgestelde kleine onderneming verleent adviesdiensten aan een Nederlandse klant.
 • een Belgische vzw die vrijgesteld is wegens maatschappelijk werk koopt materialen aan  in Nederland.
 • een Belgische vrijgestelde kleine onderneming koopt een printer aan in Frankrijk.
 • een Belgische vrijgestelde kleine onderneming vraagt fiscaal advies aan een Franse fiscaal kantoor.

Kortom:

 • Welke verleggingsregels zijn van toepassing?
 • Hoe moet de verlegging gerapporteerd worden?
 • Wat zijn de gevolgen bij onterechte verlegging?
 • Wat als ten onrechte geen btw verlegd wordt?
 • Welke vermeldingen moeten de facturen bevatten?

9. Nieuwe boeterichtlijnen sinds 1 januari 2018: complexer en strenger (Henri Vandebergh)
In deze uiteenzetting gaan we het hebben over de nieuwe richtlijnen en de wetten i.v.m. het opleggen van boetes inzake btw in inkomstenbelastingen.
We zullen uitleggen hoe de regels langs de ene kant strenger en ingewikkelder geworden zijn, maar op sommige gebieden ook soepeler.
Verder zullen we aandacht besteden aan de rechtspraak van de hoven en rechtbanken om uit te leggen hoe zij met de boetes omgaan.  We zullen aantonen dat hoven en rechtbanken bevoegd zijn om boetes te verminderen, om zelfs uitstel van boetes te verlenen en ze kwijt te schelden.  De rechtspraak hierover is overvloedig.

10. Complexe handelingen in de btw (Wim Panis)
Praktijkgevallen zijn vaak complexer dan bepaalde welomschreven prestaties die in de btw-wetgeving terug te vinden zijn. Leveringen en diensten komen geregeld gezamenlijk voor in verschillende combinaties. Het uitgangspunt is dat in dergelijk geval alle leveringen en diensten afzonderlijk behandeld moeten worden, maar soms dient het geheel als één enkele handeling te worden beschouwd. Op basis van welke criteria dient dit onderscheid te worden gemaakt en wat zijn dan de gevolgen voor de plaatsbepaling, de maatstaf van heffing, het tarief, de verschuldigdheid, enz.? In dit seminarie worden deze vragen beantwoord aan de hand van de (recente) Europese en Belgische rechtspraak en de administratieve richtlijnen over uiteenlopende onderwerpen om zo tot een eenduidig kader van begrippen en criteria te komen.

 
 

Bestuurder VAT-Consult.be, gastdocent FHS, Redactielid Fiscale Actualiteit
Director Deloitte Belastingconsulenten
Managing Partner De btw-lijn, lector KHLeuven
Advocaat - Vennoot Stibbe
Adviseur FOD Financiën, Gastprof. Ugent
Advocaat-vennoot Laga cvba, Specialist btw
Advocaat Vandebergh & Lewandowski Advocaten
Vennoot De btw-lijn en VAT Square
Btw-expert bij De btw-lijn
Partner Deloitte
Prijs:
€ 240,00

Elke sessie duurt 1u30. 

di 16/06 - do 24/12/2020 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.