Procedure inzake btw - E-SEMINARIE

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

Alle facetten van de btw-procedure worden behandeld, te beginnen met de controlemaatregelen bij de btw-belastingplichtige, maar ook bij derden en het visitatierecht. Daarnaast wordt nagegaan welke bewijsmiddelen de btw-wetgeving de administratie ter beschikking stelt, inclusief de bijzondere bewijsmiddelen i.v.m. de btw op onroerend goed. Verder volgen de rechtzettingsprocedure, met de correctie-opgave en het proces-verbaal en het recht van de administratie om een aanslag van ambtswege te vestigen.


De wettelijke maatregelen om de invordering van de btw veilig te stellen worden niet vergeten: het dwangbevel, de opening van een bijzondere rekening, de inhouding van het creditsaldo en andere waarborgen waarover de btw-administratie beschikt.


Een bijzondere plaats krijgen de verjaringstermijnen in de btw-wetgeving, zowel wat betreft de controle, de invordering en de teruggaaf.
 

Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
vr 19/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.