Vestiging van een recht van erfpacht of opstal: fiscale aspecten - E-SEMINARIE

Dit seminarie maakt deel uit van het drieluik: 

Inschrijven op het drieluik kan tegen 400 euro.

 

Gezien constructies met zakelijke rechten meer en meer worden gebruikt (en door de belastingadministratie met argusogen worden bekeken), is een goede en geactualiseerde kennis van deze zakelijke rechten noodzakelijk.

Specifieke aanleiding van dit seminarie vormt de Wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) die alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden in een nieuw kleedje heeft gestoken. Op één uitzondering na, treedt Boek 3 in werking op 1 september 2021.

In dit seminarie zal de spreker aandacht besteden aan de haalbaarheid van nieuwe constructies waarbij gebruik wordt gemaakt van het recht van erfpacht/opstal. De focus ligt op de fiscale aspecten die zich voordoen bij de vestiging, tijdens de duur en op het einde van het recht van erfpacht/opstal, dit zowel in hoofde van de vennootschaps- als de personenbelasting.

Daarbij wordt onderzocht wat de voordelen, nadelen of risico’s van deze zakelijke genotsrechten zijn. Vanzelfsprekend zal er ruim voldoende aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen, zoals de implicaties van de nieuwste antimisbruikbepalingen. Het spreekt voor zich dat u een grondige en kritische analyse krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen zowel op het vlak van de rechtspraak, rechtsleer als voorafgaande beslissingen

Een greep uit de onderwerpen die zullen behandeld worden betreffende het recht van erfpacht:

 • Wat is een recht van erfpacht en wat zijn de kenmerken? 
 • Aan welke belastingen wordt de grondeigenaar onderworpen? En de erfpachter?
 • Maakt het een verschil uit of de grondeigenaar/erfpachter handelt voor privé- dan wel beroepsdoeleinden?
 • Met welke belastingen moet men rekening houden als het erfpachtrecht ingebracht wordt in de vennootschap? En wat als het onderliggend gebouw ingebracht wordt?
 • Wanneer kan de grondeigenaar belast worden op een voordeel van alle aard? En wanneer wordt dit voordeel belast?
 • In welke gevallen kan de erfpachter belast worden op een abnormaal of goedgunstig voordeel?
 • Wanneer is de vestiging, overdracht of wederoverdracht van een recht van erfpacht onderworpen aan BTW? Welk tarief is toepasselijk? Wat met het recht op aftrek (projectontwikkelaars, toevallige oprichters)
 • Wat zijn de fiscale aandachtspunten bij het tenietgaan van het recht van erfpacht? 
 • Is er registratierecht verschuldigd? 

En betreffende het recht van opstal:

 • Wat is een recht van opstal en wat zijn de kenmerken? 
 • Welk bedrijfsvastgoed komt voor een recht van opstal in aanmerking (kantoren, loodsen, woningen, …)? 
 • Welke elementen spelen bij de waardering van dit recht een belangrijke rol? 
 • In welke gevallen verkrijgt een bedrijfsleider die aan zijn vennootschap een recht van opstal toekent op zijn grond en die bij de vervroegde beëindiging van dat recht gratis of tegen vergoeding van de resterende boekwaarde (die veel lager is dan de werkelijke waarde) eigenaar wordt van de opgerichte gebouwen, een voordeel van alle aard? En wanneer is dat voordeel belastbaar? Bij de  beëindiging van het opstalrecht of in het belastbaar tijdperk waarin het recht is gevestigd? De rechtspraak is het daar niet altijd over eens…
 • Wat zijn de fiscale gevolgen bij een wijziging van de duurtijd van een recht van opstal? 
 • Hoe staan de Administratie en de Rulingcommissie tegenover constructies waarbij gebruik wordt gemaakt van het recht van opstal? 
 • Wat is het lot van het opstalrecht na de verbeurdverklaring van een onroerend goed? Wat leert ons recente cassatierechtspraak terzake?
 • Hoe ziet de behandeling op het vlak van de btw er uit? Registratierechten? 
   
Senior Counselor EY Tax Consultants
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 12/05/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 16/05/2022 - do 16/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib