Grondige snelcursus Personenbelasting

De uitvoering van de Zesde Staatshervorming heeft gezorgd voor een grondige wijziging van het stelsel van de van de personenbelasting. De alleenheerschappij van de federale overheid over deze belasting is sindsdien doorbroken. De Gewesten hebben voortaan de bevoegdheid om eigen belastingverminderingen, maar ook eigen vermeerderingen in te voeren. Dit uit zich in drie verschillende aangiftes in de personenbelasting, één voor elk gewest (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) Vooral op het vlak van de fiscaliteit van de eigen woning en de woonkredieten dienen zich nieuwe denkpatronen aan.

Een update van de principes die de onroerend goed fiscaliteit beheersen, dringt zich bijgevolg op. Ook op het vlak van de fiscaliteit van de opbrengsten van beleggingen en andere roerende inkomsten zijn er belangrijke ontwikkelingen te vermelden, vooral onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak.

Nieuwe inzichten zijn er ook permanent over de beroepsinkomsten, (winsten, baten, werknemers of bedrijfsleiders) de belastbare voordelen van alle aard, naast de vrijgestelde sociale voordelen en kostenvergoedingen. Aansluitend volgt een geactualiseerd overzicht van de aftrekbare beroepskosten.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de personenbelasting wordt berekend. Van jaar tot jaar verdient de berekening van de belasting meer aandacht, omdat uitgaven die voorheen van het belastbaar inkomen werden afgetrokken meer en meer worden omgezet in een vermindering van de belasting. De recente Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat de lijst van de belastingverminderingen nog wat langer wordt.

Gespreid over een periode van 17 weken krijgt u een grondig en gestructureerd overzicht van de huidige wetgeving die de personenbelasting beheerst.

Volgende onderwerpen worden besproken:

  • de gezinsfiscaliteit en de vaststelling van de verschuldigde belasting;
  • het onroerend, het roerend en het divers inkomen;
  • de beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders;
  • de vervangingsinkomsten (pensioenen, ziekte- en ongevallenvergoedingen, enz);
  • de aftrekbare kosten;
  • de winsten van ondernemers;
  • de baten van beoefenaars van een vrij beroep en andere zelfstandigen;
  • de fiscale tegemoetkomingen van de overheid aan zelfstandigen;
  • de aftrekbare kosten.

Tussen de hoorcolleges met de bespreking van de wetgeving, administratieve standpunten en arresten en vonnissen van de hoven en de rechtbanken door, zijn er 8 sessies met oefeningen en practica voorzien. 

Deze werkcolleges en practica behandelen meer specifiek oefeningen over o.a. het onroerend inkomen en de aftrekken van het onroerend inkomen, beroepsinkomsten, voordelen van alle aard, beroepskosten en in het bijzonder autokosten, al dan niet professioneel gerealiseerde meerwaarden, de berekening van de verschuldigde belasting en het invullen van de aangifte in de personenbelasting.

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie waaronder een wetboek en cursus "Personenbelasting FHS" (923 blz.)

Online-cursus
Omdat de deelnemers aan de grondige snelcursus niet altijd fysiek aanwezig kunnen zijn op de campus op de vooropgestelde dagen en tijdstippen, zullen de lessen digitaal worden opgenomen.  Diegenen die het verkiezen, kunnen fysiek aanwezig zijn op de campus, maar het is geen noodzaak. Elke week zullen de opnames van de voorbije lessen evenals de bijhorende documentatie en het schriftelijk studiemateriaal beschikbaar gesteld worden op het elektronische leerplatform "Toledo". Daardoor kan de deelnemer met een vast ritme de leerstof op zijn of haar eigen tempo verwerken. De deelnemers kunnen ook per e-mail hun vragen aan de docenten overmaken of uiteraard de lessen zelf bijwonen. Wij raden de deelnemers aan om de practica, oefeningensessies en werkcolleges wel effectief bij te wonen, dit zal het integreren en begrijpbaar maken van de leerstof bevorderen. De opnames zullen beschikbaar blijven tot na het examenmoment in de maand augustus/september 2023.

FHS-Getuigschrift
Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten
De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van:

Prijs:
€ 1.550
di 22/09/2020 | 13:30 - di 8/12/2020 | 17:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

grondige snelcursus