Grondige snelcursus Personenbelasting

De uitvoering van de Zesde Staatshervorming heeft gezorgd voor een grondige wijziging van het stelsel van de van de personenbelasting. De alleenheerschappij van de federale overheid over deze belasting is sindsdien doorbroken. De Gewesten hebben voortaan de bevoegdheid om eigen belastingverminderingen, maar ook eigen vermeerderingen in te voeren. Dit uit zich in drie verschillende aangiftes in de personenbelasting, één voor elk gewest (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) Vooral op het vlak van de fiscaliteit van de eigen woning en de woonkredieten dienen zich nieuwe denkpatronen aan.

Een update van de principes die de onroerend goed fiscaliteit beheersen, dringt zich bijgevolg op. Ook op het vlak van de fiscaliteit van de opbrengsten van beleggingen en andere roerende inkomsten zijn er belangrijke ontwikkelingen te vermelden, vooral onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak.

Nieuwe inzichten zijn er ook permanent over de beroepsinkomsten, (winsten, baten, werknemers of bedrijfsleiders) de belastbare voordelen van alle aard, naast de vrijgestelde sociale voordelen en kostenvergoedingen. Aansluitend volgt een geactualiseerd overzicht van de aftrekbare beroepskosten.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de personenbelasting wordt berekend. Van jaar tot jaar verdient de berekening van de belasting meer aandacht, omdat uitgaven die voorheen van het belastbaar inkomen werden afgetrokken meer en meer worden omgezet in een vermindering van de belasting. De recente Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat de lijst van de belastingverminderingen nog wat langer wordt.

Gespreid over een periode van 17 weken krijgt u een grondig en gestructureerd overzicht van de huidige wetgeving die de personenbelasting beheerst.

Volgende onderwerpen worden besproken:

  • de gezinsfiscaliteit en de vaststelling van de verschuldigde belasting;
  • het onroerend, het roerend en het divers inkomen;
  • de beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders;
  • de vervangingsinkomsten (pensioenen, ziekte- en ongevallenvergoedingen, enz);
  • de aftrekbare kosten;
  • de winsten van ondernemers;
  • de baten van beoefenaars van een vrij beroep en andere zelfstandigen;
  • de fiscale tegemoetkomingen van de overheid aan zelfstandigen;
  • de aftrekbare kosten.

Tussen de hoorcolleges met de bespreking van de wetgeving, administratieve standpunten en arresten en vonnissen van de hoven en de rechtbanken door, zijn er 8 sessies met oefeningen en practica voorzien. 

Tijdens drie ganse dagen en twee namiddagen wordt de theorie verduidelijkt en tastbaar gemaakt. 

Een eerste dag handelt over het onroerend inkomen, volgende dagen hebben betrekking op belastingverminderingen en aftrekken van onroerend goed en de loonfiscaliteit voor werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandige ondernemers (winsten en baten). Ten slotte komt de berekening van de verschulgide personenbelasting aan bod. 

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie waaronder een wetboek en cursus "Personenbelasting FHS" (763 blz.)

FHS-Getuigschrift
Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten
De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van:

Contact
Prof. FHS, Prof. em. UA
Belastingconsulent, Prof. FHS
Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Adviseur FOD Financiën, Gastdocent FHS
Senior Tax Manager BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 1.450
di 22/09/2020 | 13:30 - di 8/12/2020 | 17:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

grondige snelcursus