De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER): nieuwe inzichten na de FAQ en het KB - E-SEMINARIE

Bij haar aantreden op 1 oktober 2020 kondigde de nieuwe federale regering aan te zullen streven naar een eerlijke(re) bijdrage van personen met de grootste draagkracht, met respect voor het ondernemerschap. Ondertussen weten we allemaal wat de regering daarmee bedoelde. Want sinds 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen een feit (wet van 17 februari 2021).

Het betreft een taks van 0,15 % op iedere effectenrekening die door een Belgisch fiscaal inwoner (natuurlijke persoon of rechtspersoon) wordt aangehouden bij een Belgische of buitenlandse tussenpersoon (bv. een bank) met een gemiddelde waarde van meer dan € 1.000.000. Ook de effectenrekeningen aangehouden door niet-inwoners bij een in België gevestigde tussenpersoon zijn in principe belastbaar, behoudens de toepassing van dubbelbelastingverdragen.

Eén ding is zeker: de nieuwe taks doet veel praktische en juridische vragen rijzen. 

Inmiddels is er meer duidelijkheid o.a. op basis van het KB van 6 augustus 2021 waarmee de Koning de modaliteiten inzake de aangifte, de betaling, de teruggaaf van te veel ingehouden taks en de eventuele boeteschalen (bij een laattijdige of foutieve aangifte en betaling) heeft bekendgemaakt. 

Ook een FAQ van meer dan vijftig bladzijden met maar liefst 116 vragen en antwoorden, die de Administratie onlangs (in oktober 2021) heeft uitgebracht, was zeer welgekomen. De FAQ beantwoordt vragen o.a. over het wie, wat, waar, wanneer en hoe, én verduidelijkt (enigszins) de toepassing van de antimisbruikbepalingen. De FAQ biedt een nuttige samenvatting van de wetgeving en alles wat er tijdens de parlementaire voorbereiding is gezegd en geschreven, maar bevat ook enkele verrassende verduidelijkingen (die de nodige kritische aandacht verdienen).

Ten slotte werd eind november 2021 ook een model-aangifteformulier gepubliceerd met bijhorende toelichting (waaruit een en ander kan worden afgeleid).  

Hoog tijd dus om het KB, de FAQ en het aangifteformulier aan een gedetailleerde analyse te onderwerpen en de laatste onduidelijkheden betreffende de taks op te helderen.

Wat zal tijdens het seminarie zoal aan bod komen?

Onder meer de volgende vragen zullen aan bod komen:

 • Wie is gehouden tot aangifte en betaling van de taks?
 • Wat als een niet-inwoner co-titularis is van een effectenrekening?
 • Wat met effectenrekeningen van niet-inwoners bij buitenlandse inrichtingen van een Belgische bank?
 • Wat is de invloed van de dubbelbelastingverdragen en wanneer zijn die van toepassing? 
 • Wat met cash op een effectenrekening of een cash-rekening gekoppeld aan een effectenrekening?
 • Wat met effectenrekeningen aangehouden door oprichters van een ‘juridische constructie’?
 • Met welke antimisbruikbepalingen moet er rekening worden gehouden?
 • Welke procedure moet worden gevolgd om een teruggaaf van de taks te verkrijgen als meer taks werd ingehouden of betaald dan wettelijk verschuldigd? Wie moet het verzoek indienen en wanneer? 
 • Hoe en wanneer moet de aangifte worden ingevuld en ingediend (bij meerdere rekeninghouders zijn)?
 • Hoe en wanneer moet de taks worden betaald? 
 • Welke sancties zijn er voorzien ingeval van niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte, alsook bij niet-betaling of laattijdige betaling van de taks?
 • Wat is de stand van zaken van de procedures bij het Grondwettelijk Hof?
 • Waar vindt u meer (praktische) informatie? 

Kortom, tijdens dit seminarie van de Fiscale Hogeschool krijgt u een overzicht van de belangrijkste nieuwe inzichten en tendensen (inclusief een aantal praktische voorbeelden).

Tax Manager at KPMG Tax, Legal and Accountancy - Corporate Tax
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 17/05/2022 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 19/05/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib