Neerleggen van een foutieve jaarrekening: WVV - boekhouding en fiscaal - E-SEMINARIE

De jaarrekening vormt de basis voor het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting. Ze maakt deel uit van die aangifte en heeft een bindend en definitief karakter. Het document geniet dus een aanzienlijke bewijskracht ten aanzien van de fiscus. Reden te meer voor de beroepsbeoefenaar om dit document met de nodige aandacht in te vullen.  Maar mensen blijven mensen en maken dus ook fouten. Wat als er een fout wordt gemaakt in de jaarrekening? Wat zijn daarvan de consequenties? Is verbetering mogelijk en wat zijn hiervan de gevolgen op fiscaal vlak? Op welke wijze moet de correctie plaatsvinden? Kunnen verenigingen en stichtingen ook een correctie toepassen op hun jaarrekening?, …

In het oude Wetboek van Vennootschappen werd geen enkele wettelijke bepaling voorzien die de mogelijkheid bood om de goedgekeurde jaarrekening aan te passen. Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) op 1 mei 2019, werd dit euvel opgelost door te voorzien in een wettelijke basis. Het WVV voorziet 2 vormen van correcties: 
-    De vrijwillige correctie, en;
-    De verplichte correctie. 

Om haar oud advies van 23 april 2014 in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV, heeft de commissie voor boekhoudkundige normen (hierna: CBN-commissie) op 3 juni 2020 een nieuw CBN-advies gepubliceerd. In dit advies gaat zij dieper in op de gevallen waarin een goedgekeurde jaarrekening kan worden gecorrigeerd. Ter inleiding onderzoekt de Commissie de opmaak, de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening. Daarna gaat zij in op de schillende methodes om een jaarrekening te corrigeren. 

Ook heeft het College van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen recentelijk een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht gepubliceerd waarin zij oordeelt dat de voorgenomen correcties in overeenstemming zijn met het recente CBN-advies. 

Voorts werd er op 26 april 2021 aan het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (verder: ICCI) de case voorgelegd waarbij de vraag werd gesteld of het bestuursorgaan al dan niet verplicht is om een niet-goedgekeurde jaarrekening neer te leggen wanneer die niet binnen de termijn van 7 maanden na afsluiting van het boekjaar werd goedgekeurd. Conform het nieuw CBN-advies moeten jaarrekeningen die niet binnen de termijn van 7 maanden worden goedgekeurd alsnog door de algemene vergadering, cfr. artikel 3:3, §1 KB/WVV, worden gepubliceerd wat haaks staat op de visie van de Nationale Bank van België. 

Op 10 maart 2016 oordeelde het Hof van Cassatie reeds dat de correctie van een jaarrekening mogelijk is als deze gebaseerd is op een materiële vergissing. Een boeking die in strijd is met het boekhoudrecht kan volgens het Hof van Cassatie beschouwd worden als een materiële vergissing. In het kader van de tax shelter-regeling oordeelde het Hof van Gent onlangs dat het, gelet de complexiteit van de regeling, niet abnormaal is dat er vergissingen worden begaan. Voor zover de vergissingen in de jaarrekening niet te wijten zijn aan beleidsbeslissingen, moeten ze aldus ook kunnen worden rechtgezet. 

Tijdens dit seminarie krijgt u op praktische wijze een overzicht van de boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de correctie van de jaarrekening. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bewijsplicht ten aanzien van de fiscus. Hierbij worden de verschilpunten tussen het oude en het ontwerpadvies aangetoond.
 

Certified accountant en tax advisor, Docent postgraduaat Tax & Accountancy Management
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 29/11/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 2/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib