Kalender

ma 30/09/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- Algemene Bepalingen

- Docent: De Marez Dominique

ma 07/10/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- De BV - De Coöperatieve vennootschap

- Docent: Roseleth Jo

ma 14/10/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- De NV

- Docent: Hallemeesch Nick

ma 21/10/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- De maatschap - VOF - De stichting en commanditaire vennootschap

- Docent: De Marez Dominique

do 14/11/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- Financieel Plan, liquiditeitstesten

- Docent: Huybrechts Patrick

ma 18/11/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- Bestuurdersaansprakelijkheid

- Docent: Mulliez Philippe

ma 25/11/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- Conflicten en geschillenregeling

- Docent: Mulliez Philippe

ma 02/12/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- De vzw

- Docent: Spitaels Benoit

ma 09/12/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 16/12/2024

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 08/09/2025

Venn.R. - Einde terbeschikking stelling opnames