Onroerende goederen: aspecten van directe belastingen

Dit seminarie maakt deel uit van het drieluik: 

Inschrijven op het drieluik kan tegen 420 euro. 

 

Dat twee personen samen een woning aankopen, komt dagelijks voor. De beslissing tot aankoop is vaak één van de makkelijkere aspecten van het volledige traject. Er wordt door de kopers niet altijd (tijdig) stilgestaan bij de fiscale implicaties van een gezamenlijke aankoop. Zo kan de situatie sterk verschillen naargelang men feitelijk of wettelijk samenwoont ofwel gehuwd is.  In het seminarie wordt dieper ingegaan op het onderscheid tussen feitelijk - wettelijk samenwonenden en gehuwden. Aan de hand van cases wordt nagegaan, of er bij de aankoop van een huis, een verschil in fiscale behandeling bestaat. In tegenstelling tot gehuwden en wettelijk samenwonenden, moeten de feitelijk samenwonenden immers een aparte belastingaangifte opmaken.

Artikel 11 WIB92 bepaalt dat de inkomsten van onroerende goederen belastbaar zijn in hoofde van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed. Het Gentse beroepshof heeft onlangs bevestigd dat inkomsten van een onroerend goed niet belastbaar zijn in hoofde van wie geen bezitter is van het onroerend goed, maar enkel een recht van detentie heeft. Interessant is, dat het hof hierbij dieper ingaat op het voor de praktijk belangrijke, maar niet altijd even goed begrepen onderscheid tussen bezit en detentie. 

Onroerende goederen zijn in België in beginsel belastbaar op basis van het kadastraal inkomen. Maar wat als de nieuwbouw nog geen kadastraal inkomen kreeg toegekend? Hebben renovatie-aanpassingen een invloed op de hoogte van het kadastraal inkomen? 

In eerste instantie wordt er tijdens dit seminarie dieper ingegaan op de woningfiscaliteit van een Belgische woning. Omdat niet iedereen een spaarboekje achter de hand heeft, wordt er bij de aankoop van een onroerend goed veelal beroep gedaan op een hypothecaire lening. Recentelijk heeft de fiscus 3 (?) circulaires gepubliceerd die ingaan op  de belastingverminderingen in het kader van hypothecaire leningen. De circulaires bevatten een FAQ en bespreken het belastingstelsel van uitgaven gedaan in het Vlaams, Waals en Brussels Gewest, en dit voor aanslagjaar 2022. Op praktische wijze krijgt u een overzicht van de meest voorkomende situaties uit de praktijk. 

Artikel 12, §3 WIB92 voorziet in een belastingvrijstelling van de eigen woning. Maar wat indien de belastingplichtige(n) meerdere woningen bezit(ten).

 • Hoe moeten deze dan verwerkt worden in het aangifteformulier?
 • Stel dat één van de woningen wordt verhuurd aan een vennootschap of een vzw?
 • Wat als het onroerend goed gratis ter beschikking wordt gesteld aan de vennootschap van de partner?
 • Wat indien ik het onroerend goed koop/verkoop tijdens de loop van het jaar?
 • Wat als ik studentenkoten verhuur? 

Ook de buitenlandse onroerende goederen komen aan bod. Na drie keer door het Europees Hof van Justitie te zijn veroordeeld, is onze (vroeger discriminatoire) wetgeving met betrekking tot het belastingregime voor buitenlands onroerend goed in de personenbelasting (en bij uitbreiding in de rechtspersonenbelasting) aangepast. Het kadastraal inkomen (of KI) vormt nu ook voor buitenlands onroerend goed de hoeksteen voor het bepalen van de belastbare grondslag.

Het aspect van de onroerende voorheffing komt ook aan bod. Al meer dan 100 jaar is de "grondbelasting" een vaste waarde in het arsenaal van de belastingheffende overheid.  In tegenstelling tot andere belastbare materies is een onroerend goed niet bepaald vluchtig of hybride. Maar is die belastbare grondslag en de belasting die er op geheven wordt nog gepast in de 21ste eeuw? Vrijstellingen die meer passen bij de 19de eeuw, een grondslag die vastgelegd wordt op dezelfde wijze als pakweg 50 jaar geleden... Wat zijn de voetangels en klemmen waar u vandaag moet naar kijken als u een kadastraal inkomen krijgt toegewezen, wat zijn de vrijstellingen, en wat zou beter kunnen bij onroerende voorheffing. Noteer dat grondbelasting, alias onroerende voorheffing, niet enkel moet worden betaald op gebouwen en terreinen, maar in principe ook verschuldigd is op machines die kwalificeren als “materieel en outillage”. Tijdens dit seminarie zal een stand van zaken worden opgemaakt van de evolutie in de wetgeving en de rechtspraak, vooral met betrekking tot de vrijstellingen en verminderingen van onroerende voorheffing; zowel voor ondernemingen als voor private personen.

Tot slot wordt er ook dieper ingegaan op de verworven meerwaarde bij de verkoop van een onroerend goed. Hierbij wordt nagegaan in welke gevallen de meerwaarde al dan niet onderworpen is aan de personenbelasting.  Indien er een taxatie moet gebeuren, op wat wordt u dan juist belast? 

Indien u meer informatie wenst over de patrimoniumvennootschap, schrijf u dan in voor het seminarie “Vastgoed in de vennootschap: diverse mogelijkheden elk met hun eigen fiscale behandeling”
 

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 15/12/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 15/12/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 19/12/2022 - do 19/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib